• Nabór 2019/2020 do klas I i IV
  • 506 408 392
  • 59 863 33 83
  • katolik-lebork@wp.pl

Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Szkoła przyjmuje i opiera się w swej działalności na myśli i nauce Świętego Jana Pawła II na temat godności osoby.

Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasady personalizmu chrześcijańskiego – do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

Proces wychowawczy w szkole opiera się na osobowej relacji nauczyciela i ucznia oraz na świadectwie życia dawanym wychowankom przez wszystkim pracowników szkoły.

Wspierając rodzinę w wychowaniu dzieci – szkoła pragnie pomagać uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym za kształcenie. Pragnie wspomagać w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.