free amp templates

© Copyright 2019 Mobirise - All Rights Reserved

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

do klas I i IV Katolickiej Szkoły Podstawowej w Lęborku

1

Informacje

1. Podanie z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 31 maja 2019 r.
2. Ogłoszenie listy przyjętych do I i IV klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej nastąpi 7 czerwca 2019 r. (sekretariat szkoły).
3. Spotkanie z rodzicami przyjętych uczniów oraz podpisanie umowy cywilno – prawnej między rodzicem (opiekunem prawnym) a szkołą dotyczącą pobierania nauki w Katolickiej Szkole Podstawowej nastąpi w dniu 13 czerwca o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej.  

2

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony kwestionariusz oraz podanie (wzór do pobrania);
2. Trzy zdjęcia (podpisane na odwrocie);
3. Dokumenty potwierdzające gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
4. Świadectwo ukończenia klasy trzeciej oraz poświadczony przez szkołę wypis ocen z I półrocza (kandydaci do klasy czwartej);
5. Kopia aktu urodzenia dziecka (kandydaci do klasy pierwszej);
6. Opinia z poradni psychologicznej lub orzeczenie, jeśli dziecko takie posiada;