ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku w roku szkolnym 2018/2019.

Podstawa prawna:

- art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586);
- § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 506, Dz.U. z 2011 r. nr 176, poz. 1051)
- zarządzenie nr 7 /2018 pomorskiego kuratora oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.


§ 1

O przyjęciu do klasy pierwszej Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lęborku decyduje suma punktów poniższego postępowania kwalifikacyjnego:
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego.

2. Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów zgodnie z w/w Rozporządzeniem MEN.

3. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora UKLO jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły.

4. Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przyznawane z następujących przedmiotów:
• j. polski
• j. angielski
• matematyka
• historia/chemia/geografia

5. Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przeliczane wg poniższej zasady:
stopień celujący - 18 punktów
stopień bardzo dobry - 17 punktów
stopień dobry - 14 punktów
stopień dostateczny - 8 punktów
stopień dopuszczający - 2 punkty

6. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, które będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

7. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

8. Uzyskanie w zawodach wiedzy będący konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
• finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów
• laureatkonkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
• finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

9. Uzyskanie w zawodach wiedzy będący konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

10. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach i konkursach artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
• międzynarodowym – 4 punkty
• krajowym – 3 punkty
• wojewódzkim – 2 punkty
• powiatowym – 1 punkt

11. Osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

Corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratorium oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjum, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

§ 2

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jest przyjmowany w pierwszej kolejności.


§ 3

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.


§ 4

Wymagane dokumenty:
• kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
• po przyjęciu do szkoły: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• karta zdrowia ucznia wraz z kartą szczepień,
• 3 fotografie


§ 5

Kalendarz rekrutacji UKLO:
od 14 maja do 20 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły – sekretariat dokumentów podań o przyjęcie do klasy pierwszej
od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – dostarczenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 6 do 12 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – kandydaci (rodzice kandydatów) przyjęci do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki składając oryginały: świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
13 lipca 2018 r. od godz. 12.00 – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły na podstawie złożonych oryginałów świadectw – spotkanie przyjętych kandydatów z dyrektorem.